Keila, 05 jaanuar, 2021

Käesolevad privaatsustingimused sisaldavad kasulikku infot selle kohta, kuidas ja milleks Helina Veebikoolitused UÜ (edaspidi ettevõte) isikuandmeid (edaspidi andmed) kogub, töötleb ja jagab ning kodulehel olevaid küpsiseid kasutab. Privaatsustingimused lähtuvad üldregulatsioonist (GDPR – General Data Protection Regulation).

 

Privaatsustingimuste eesmärk on kaitsta klientide privaatsust kooskõlas Eesti Vabariigi seaduste ning Euroopa Liidu õigusaktidega.

 

Isikuandmed on mis tahes teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta, näiteks nimi, aadress, e-posti aadress ning teave ettevõtte kodulehe külastuste, sotsiaalmeedia kanalite ja ettevõtte teenuste kasutamise kohta.

 

Kasutades ettevõtte veebilehte nõustute küpsiste kasutamisega ja isikuandmete töötlemise tingimustega nagu seda on kirjeldatud käesolevas privaatsustingimustes.

1. Kelle andmeid Helina Veebikoolitused UÜ töötleb?

 

Helina Veebikoolitused UÜ on isikuandmete vastutav töötleja ning küsimuste korral kirjuta info[at]helinaveebikoolitused.ee.

 

Helina Veebikoolitused UÜ töötleb oma klientide ja kontaktisikute andmeid, kes on sooritanud ostu ettevõtte e-poes, avaldanud soovi tarbida ettevõtte teenuseid või on varasemalt kasutanud ettevõtte teenuseid

 

Teatud juhtudel töötleme isikuandmeid, mis on kättesaadavad avalikest allikatest.

2. Kliendi isikuandmete töötlemise eesmärgid ja õiguslikud alused

 

Ettevõtte turunduskanalite vabatahtlike kasutajate ja teenuse kasutajate ning klientide (sh klientide esindajate) isikuandmeid töötleb selleks, et täita nii oma lepingulisi kohustusi kui ka pakkuda potentsiaalsetele klientidele kvaliteetsemat teenust ja informatsiooni.

 

Kui Helina Veebikoolitused UÜ töötleb isikuandmeid neil eesmärkidel, on töötlemise õiguslikuks aluseks ettevõtte õigustatud huvi tagada meie teenuste korrektne ja kvaliteetne osutamine.

 

Helina Veebikoolitused UÜ turunduskanalitest (sh koduleht) kogume me andmeid nende kasutamise ja potentsiaalsete klientide huvide kohta, et paremini mõista ettevõtte klientide tegelikke huve, pakkuda kvaliteetsemat informatsiooni ja täiustada kodulehe funktsionaalsust ning kasutajasõbralikkust.

 

Sellisel juhul on töötlemise õiguslikuks aluseks meie õigustatud huvi mõista paremini klientide vajadusi ja pakkuda paremat teenust.

 

Näiteks töötleb Helina Veebikoolitused UÜ andmeid kliendi ostukäitumise kohta, andmeid uudiskirjade avamise kohta ning andmeid reklaamide avamise kohta, eesmärgiga pakkuda kliendile tema eelistatud pakkumisi ja sisu.

 

Helina Veebikoolitused UÜ töötleb isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

 

a) Ettevõtte kliendibaasi loomine ja selle haldamine

b) Kliendile uute teenuste pakkumine

c) Ettevõtte teenuste analüüs ja täiustamine

d) Ettevõtte veebilehe haldamine

e) Õigusaktidest tulenevate nõuete täitmine

f) Kliendi päringule vastamine

g) Tunnistuste ja sertifikaatide väljastamine

3. Kuidas andmeid kogutakse

 

Üldjuhul kogume me isikuandmeid otse andmesubjektidelt ja nende nõusolekul. Lisaks sellele kasutame me automaatseid andmekogumisvahendeid, sealhulgas küpsiseid ja muid jälgimisvahendeid, et optimeerida ettevõtte kodulehe kasutajakogemust ja pakkuda klientidele paremaid teenuseid.

 

Küpsis (coocie) on väiksemahuline tekstfail, mille server saadab kasutaja veebilehitsejale ja mis salvestatakse kasutaja arvuti kõvakettale ning mis võimaldab meelde jätta kasutaja eelistused nagu kirjasuurus, suhtluskeel, seadmeinfo, külastusstatistika jms

 

Kõik veebisirvijad on vaikimisi seatud küpsiseid lubama, kuid veebisirvija seadeid saab üldjuhul muuta selliselt, et veebilehitseja keeldub küpsistest täielikult, blokeerib kolmandate isikute küpsiseid või teavitab kasutajat igast saadetud küpsisest.

 

Pikslisildid on väikesed veebisaidi koodilõigud, mis võimaldavad veebilehtedel küpsiseid lugeda ja paigaldada. Need käivituvad, kui kasutaja avab e-kirja või saabub veebisaidile, misjärel laaditakse alla kolmandate isikute küpsised või registreeritakse, et kasutaja on e-kirja avanud.

 

Helina Veebikoolitused UÜ kasutab järgmiseid küpsiseid:

 

a) analüütilisi küpsiseid, mis koguvad teavet selle kohta, kuidas veebilehte kasutatakse. Näiteks milliseid sisulehti külastatakse kõige enam või mida külastajad veebilehelt otsivad jne. Need küpsised ei kogu teavet, mis võimaldaks veebilehe kasutajat otseselt tuvastada. Siia hulka kuuluvad nt Google Analyticsi ja Hotjari küpsised.

 

b) reklaamiküpsised, mis aitavad pakkuda kasutaja huvidele sihitud reklaame. Näiteks mottetreening.ee lehele on lisatud Facebook Pixel kood, king kui te ei soovi Helina Veebikoolitused UÜ veebilehe reklaame enam Facebookis näha, siis võite selle keelata.

 

c) kolmandate poolte küpsised, nt YouTube ja Google Maps. Asukoha kaarti ja videosid ei näidata, kui kasutaja pole nõustunud privaatsustingimustega.

 

Kasutajal on õigus keelduda küpsiste arvutisse salvestamisest. Vastava soovi korral peab kasutaja muutma oma veebilehitseja seadeid.

 

Küpsiste blokeerimisel peab arvestama, et kõik veebilehe funktsioonid ei pruugi enam kasutajale kättesaadavad olla.

4. Helina Veebikoolitused UÜ poolt töödeldavad isikuandmed (sh andmed)

 

Helina Veebikoolitused UÜ võib töödelda järgmisi isikuandmeid (sh andmeid):

– ees- ja perekonnanimi, telefoni number, kohaletoimetamise aadress, e-posti aadress, arvelduskonto numbrid, maksekaardi detailid

– lepingu täitmise käigus tekkivad andmed: isikukood, kliendi eelistused seoses Helina Veebikoolitused UÜ teenuste ja toodetega, tagasiside ettevõtte teenuste kohta, teave kliendi õpingute harjumuste ja eelistuste kohta.

– automaatselt kogutavad andmed: kasutaja veebibrauserilt saadud andmed, selhulgas brauseri liik, seadme tüüp, suhtluskeel, veebisaidi aadress, kust kasutaja saabus, milliseid sisulehti uuris ning kasutaja IP-aadress ja muud liiklusandmed.

– kasutaja toimingud seoses ettevõtte e-kirjadega, sealhulgas andmed selle kohta, millised kirjad ning millal ja kuidas kasutaja avas.

– muud isikuandmed, mis on avalikult kättesaadavad või ettevõttele kättesaadavad kolmandate isikute sotsiaalvõrgustikes nagu LinkedIn, Facebook, Google Plus, Instagram jt.

 

Helina Veebikoolitused UÜ ei töötle vastutava töötlejana isikuandmete eriliike.

5. Isikuandmete jagamine

 

Helina Veebikoolitused UÜ on õigus klientide isikuandmeid jagada kolmandate isikutega, kelleks on näiteks volitatud andmetöötlejad, raamatupidajad, transpordi- ja kullerettevõtted, ülekandeteenuseid pakkuvad ettevõtted või seadusest tulenevatel juhtudel.

 

Helina Veebikoolitused UÜ on isikuandmete vastutav töötleja.

 

Helina Veebikoolitused UÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-ile.

 

Õppematerjali või e-poest tehtud ostu posti teel saatmise korral postiteenust vahendavale või osutavale isikule, asutusele ja organisatsioonile.

 

Võlgade sissenõudmiseks võlgade sissenõudmisteenuse osutajatele, maksehäireregistrile.

 

Riikliku järelevalve asutused ja Politsei.

6. Isikuandmete (andmete) turvalisus, kasutamine ja säilitamine

 

Helina Veebikoolitused UÜ võib saata klientidele informatsiooni oma teenuste, toodete, uudiskirjade ja pakkumiste kohta, kui klient on meile ise andnud oma kontaktandmed, kuid seda niikaua, kui klient pole palunud viimaste tegevuste lõpetamist või lahkunud uudiskirja saajate grupist.

 

Isikuandmete turvaline säilitamine on Helina Veebikoolitused UÜ kõrgeim turvalisuse alane prioriteet. Teeme kõik võimaliku, et vältida loata juurdepääsu, avaldamist ja muud õigusvastast töötlemist. Kaitseme isikuandmete konfidentsiaalsust ja puutumatust ning tagame andmetele juurdepääsu kooskõlas kehtivate õigusaktidega.

 

Helina Veebikoolitused UÜ säilitab isikuandmeid üksnes nii kaua, kui see on nende kogumise eesmärgi saavutamiseks vajalik. Säilitamistähtaeg sõltub ka vajadusest vastata andmesubjektid päringutele, lahendada probleeme ning täita seadusjärgseid dokumentide säilitamise nõudeid.

 

Kui me isikuandmeid enam ei vaja ja õigusaktid nende säilitamist ei nõua, kustutame andmed.

Võime jätkata kõnesolevate andmete kasutamist statistilisel eesmärkidel, kuid üksnes pseudonümiseeritud või anonümiseeritud kujul.

 

Kui tekib kasvõi väiksemgi küsimus, siis palun kirjuta info[at]helinaveebikoolitused.ee.

7. Kliendi (andmesubjekti) õigused

 

Kliendil on õigus pääseda ligi Helina Veebikoolitused UÜ poolt töödeldavatele Kliendi enda isikuandmetele ja nõuda ebatäpsete isikuandmete parandamist

 

Kui kliendil on küsimusi oma õiguste kohta või on ta arvamusel, et Helina Veebikoolitused UÜ on tema isikuandmete töötlemisel rikkunud tema õigusi, peaks ta kindlasti ühendust võtma e-posti teel aadressil info[at]helinaveebikoolitused.ee.

 

Kui te ei soovi saada Helina Veebikoolitused UÜ turundusteateid, on teil võimalik neist loobuda, järgides turundusteate jaluses olevaid loobumisjuhiseid või võttes ühendust e-maili teel info[at]helinaveebikoolitused.ee.

 

Andmesubjektil on järgmised õigused:

– Parandamisõigus. Andmesujbekti õigus nõuda, et temaga seotud ebaõiged isikuandmed põhjendamatu viivituseta parandataks.

– Kustutamisõigus. Andmesubjekti õigus nõuda, et tema isikuandmed põhjendamatu viivituseta kustutataks, kui on täidetud teatud lisatingimused.

– Kui isikuandmete töötlemise aluseks on andmesubjekti nõusolek, on andmesubjektil õigus see nõusolek igal ajal tagasi võtta, ilma et see mõjutaks enne tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud töötlemise seaduslikkust.

 

Kui soovite kasutada nimetatud õigusi, palume võtta ühendust info[at]helinaveebikoolitused.ee.

 

Kui Helina Veebikoolitused UÜ pakutud lahendus ei rahulda teid, siis on teil õigus pöörduda Eesti Vabariigi Andmekaitse Inspektsiooni ja kohtu poole.

8. Muud sätted

 

Helina Veebikoolitused UÜ võtab õiguse Privaatsustingimusi ühepoolselt muuta. Privaatsustingimuste uusim versioon on alati saadaval käesoleval veebilehel.

 

Käesolevale Privaatsustingimustele kohalduvad Eesti Vabariigi seadused. Privaatsustingimustest tulenevad vaidlused või nõuded lahendatakse Tallinnas Harju Maakohtus.